blog_img1

Taş Hastalıklarında Tedavi

 • Üriner sistem taşlarının vücut dışından şok dalgaları ile kırılmasıdır.
 • Avrupa (EAU) ve Amerikan (AUA) Üroloji Dernekleri Klavuzlarında <20mm taşlarda ESWL ilk tedavi seçeneği olarak
 • ESWL ile başarı oranı %90 larda
 • Bu başarı alt pol taşları ve ca-ox monohidrat taşlarında düşük
 • Kombine tedavide (ESWL+PCNL) başarı %71-96
 • ESWL nin morbiditesi PCNL ve Üreteroskopiden her zaman daha düşüktür 
 • PCNL ,  >20 mm  multiple kompleks taşlarda ve alt kaliks taşlarında standart tedavidir

RİGİD-SEMİRİGİD ÜRETEROSKOPİ

 • Üreter taşları için kullanılan minimal invaziv bir tedavi
 • Proksimal üreter taşlarında ESWL ye eşit distal üreter taşlarında daha üstün
 • Beraberinde pnömotik, lazer, EHL, ultrasonik güç kaynakları
 • Kliniğimizde üreter taşlarına öncelikle URS yapılmaktadır
 • Terapötik amaçla yapılan olgularda komplikasyon yaklaşık %5

FLEKSİBLE ÜRETEROSKOPİ

 • Tanı veya tedavi amacıyla  kullanım alanı vardır

         Böbrek taşlarında

         ESWL başarısızlığında

         Böbrek odacıklarının çıkış darlığında (infindibuler stenoz)

         Aşırı kilolu hastalarda (Morbid obezitede)

        Vucut deformitelerinde

         Kanama diatezinde

 • Her gün artan oranda Fleksible üreteroskopi ile ilgili makale yayınlanmaktadır
 • Alt pole taşlarında ESWL ve PCNL ye alternatif etkin bir yöntemdir

     

 • Üst üreter taşlarında %87 başarı (Rigid-semirigid urs %77)
 • ≤1.5 cm böbrek taşlarda %50-80 taşsızlık
 • Alt üreter taşlarında semirigid URS’den başarısız

 Fleksible Sistonefroskop

 • Topikal anestezi ile sistoskopi 
 • Küçük mesane taşlarında Lazer ile tedavi
 • PCNL de tek girişte yardımcı

PERKUTAN
BÖBREK CERRAHİSİ

(PCNL)

 • İlk defa 1976 yılında Fernstöm ve Johannson nefrostomi traktının kullanılması ile taşa müdahale
 • 1970’in sonlarında ABD de Smith ve Almanyada Alken seçilmiş hastalarda
 • Nefrostomi traktı dilate edilip trakt olgunlaşması bekleniyor
 • Günümüzde:

           -Taş çıkarılması

 -Böbrek çıkış darlıklarının açılması

 -Böbrek içinde tümör tedavisi

            -Böbrekten açılan delikten girilerek üreteroskopi (Antegrade üreteroskopi)

   

 • 1980 lerde ESWLnin çıkmasıyla beraber PCNL sınırlandı ancak ESWL deki limitasyonların belirlenmesi sonrası, PCNL hakettiği yeri yeniden aldı

Neden Perkutan?

 • PCNL açık cerrahiye göre konforu ve morbiditesi daha iyi
 • Özellikle obez hastalar bu prosedürden büyük yarar görürler
 • 1997 de Cadeddu ve ark robotik nefrostomi girişini geliştirdiler, ancak günümüzde  kayda değer bir ilerleme sağlanamamıştır

Ultrasonografi Eşliğinde Giriş

 • Real-Time giriş sağlanır
 • Gide-wire’in intrarenal maniplasyonunda güçlük
 • İnfantlarda 
 • Gebelerde
 • Renal transplant alıcılarında 

CT Eşliğinde Giriş

 • Kompleks olgularda
 • Splenomegalide
 • Anormal vucut morfolojisi (scoliosis,multiple abdominal cerrahi, aşırı obezite)
 • Perinefrik abse ve ürinom durumlarında

Pediatrik Olgularda PCNL

 • Sıvı regülasyonu
 • Isı regülasyonu
 • Uygun ebatta kateter ve endoürolojik enstruman kulanılmalı

Komplikasyonlar

 • Drenaj amaçlı yapılan nefrostomilerde minör komplikasyonlar görülür
 • Hemoraji
 • Pneumotoraks
 • Hydrotoraks
 • Kollektör sistem perforasyonu
 • Çevre organ yaralanması

Komplikasyonlar için

 • Koruyucu önlemler
 • Tedavi
 • Koruyucu önlemler tedaviden daha üstündür

 Komşu Organlar

Kolon (%1), duodenum, kc, dalak

 • Tedavi:  

       – Erken Tanı

-İdrar ve barsak muhtevası için farklı drenajlar

-Drenaj tüpünü birkaç hafta tutulması

Perkutan Böbrek Çıkış Darlığının Açılması (Endopyelotomi)

 • Bir çok merkezde ilk seçenek
 • Küçük cilt insizyonu, minimal invaziv
 • Düşük morbidite
 • Obstrüksiyon gözle görülebilir
 • Beraberinde pyelokaliksiyel taş varsa tedavi edilebilir

Kontrendikasyonları

 • Diğer endoürolojik kontrendikasyonlarla aynı (aktif enf, Koagülopati…)
 • 2 cm den uzun segment olması
 • UPJ yi çaprazlayan damarlar (3D CT)

Sonuçlar

 • BAŞARI :  %57-100  (ORT:73.5) 
 • DENEYİMLİ MERKEZLERDEKİ SON VERİLER %85-90 ARASI BİLDİRİLİYOR